Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13-14 Rozporządzenia (UE) 2016/679

Podmiot przetwarzania danych: Osoby odwiedzające stronę internetową.

Intesi Group Spa w charakterze Administratora Danych w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Rozp. (EU) 2016/679 (dalej „RODO”), niniejszym informuje, że wspomniane rozporządzenie chroni osoby, których dane dotyczą, w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych oraz że wspomniane przetwarzanie będzie odbywać się w sposób uczciwy, zgodny z prawem, przejrzysty, chroniący Twoją prywatność i Twoje prawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami powyższych przepisów prawnych i zawartymi w nich zobowiązaniami do zachowania poufności.

Cele i podstawa prawna przetwarzania: Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach, niezbędnych do realizacji uzasadnionego interesu administratora danych:

Po uzyskaniu Twojej zgody, Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów:

Podanie przez Ciebie danych jest opcjonalne w odniesieniu do wyżej wymienionych celów, a odmowa zgody nie będzie miała wpływu na kontynuację relacji lub zgodność przetwarzania.

Procedury przetwarzania. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:

Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z procedurami określonymi w art. 6 i 32 RODO oraz przy zastosowaniu odpowiednich wymaganych środków bezpieczeństwa.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez personel specjalnie upoważniony przez Administratora Danych, a w szczególności przez następujące kategorie personelu:

Ujawnianie danych. Twoje dane mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym w celu prawidłowego zarządzania relacjami, a w szczególności następującym kategoriom Odbiorców, w tym wszystkim odpowiednio wyznaczonym Podmiotom przetwarzającym dane:

Dystrybucja: Twoje dane osobowe nie będą w żaden sposób rozpowszechniane.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane, wyłącznie w wyżej wymienionych celach, do następujących krajów:

Okres przechowywania danych. Zgodnie z przepisami prawa, dla ograniczenia celu i minimalizacji danych, na mocy art. 5 RODO, okres przechowywania Państwa danych osobowych wynosi:

Zarządzanie plikami cookie: w przypadku wątpliwości lub obaw dotyczących korzystania z plików cookie zawsze można podjąć działania, aby zapobiec ich ustawianiu i odczytywaniu, na przykład poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce, w celu zablokowania niektórych rodzajów cookie.

Ponieważ każda przeglądarka – a często także różne wersje tej samej przeglądarki – różnią się od siebie znacząco, jeśli wolisz działać samodzielnie poprzez preferencje swojej przeglądarki, szczegółowe informacje na temat wymaganej procedury znajdziesz w przewodniku swojej przeglądarki. Przegląd najczęściej stosowanych trybów przeglądania można znaleźć na stronie www.cookiepedia.co.uk.

Firmy reklamowe umożliwiają również rezygnację z otrzymywania ukierunkowanych reklam, jeśli tego sobie życzysz. Nie zapobiega to zapisywaniu plików cookie, ale przerywa korzystanie i zbieranie niektórych danych przez te firmy.

Więcej informacji i możliwości rezygnacji można znaleźć na stronie www.youronlinechoices.eu/.

Administrator danych: administratorem danych, w rozumieniu obowiązujących przepisów, jest Intesi Group Spa (Via Torino 48, 20123 Mediolan (MI); numer VAT: 02780480964; z którą można się skontaktować pod następującymi adresami: E-mail: intesigroup@legalmail.it; Numer telefonu: 026760641) w osobie jej aktualnego przedstawiciela prawnego.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) wyznaczonym przez Administratora Danych zgodnie z art. 37 RODO jest:

Masz prawo, poprzez złożenie wniosku do Podmiotu przetwarzającego dane, do uzyskania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia, aktualizacji, sprostowania i przenoszenia Twoich danych osobowych, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ogólnie do korzystania ze wszystkich Twoich praw na mocy art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 RODO.

Rozporządzenie (UE) 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Prawa podmiotu danych

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące istnieją, niezależnie od tego, czy zostały już zarejestrowane, oraz do ujawnienia tych danych w zrozumiałej formie, a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  2. Podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji o:

a. źródle danych osobowych;
b. celach i metodach przetwarzania;
c. zastosowanej logice, jeśli dane są przetwarzane przez urządzenia elektroniczne;
d. danych identyfikacyjnych dotyczących Administratora Danych, Podmiotów Przetwarzających Dane oraz przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2;
e. podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione i które mogą zapoznać się z tymi danymi jako wyznaczony przedstawiciel na terytorium Państwa, jako osoby przetwarzające dane lub jako osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych.

  1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do skorzystania z możliwości:

a. aktualizacji, sprostowania lub, w razie potrzeby, uzupełnienia danych;
b. usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych, które były przetwarzane niezgodnie z prawem, w tym danych, których zachowanie nie jest konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub następnie przetworzone;

c. zaświadczenia, że operacje wymienione w lit. a) i b) zostały zgłoszone, również w odniesieniu do ich treści, podmiotom, którym dane zostały ujawnione lub rozpowszechnione, chyba że spełnienie tego wymogu okaże się niemożliwe lub wymaga wyraźnie nieproporcjonalnego wysiłku w porównaniu z prawem, które ma być chronione;

d. przenoszenia danych.

  1. Podmiot danych ma prawo do wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części:

a. z uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli są one istotne dla celu zbierania danych;

b. wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, jeżeli odbywa się to w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub handlowych.

wer. 12, listopad 2020 r.